Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
01 Po/IX/USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
01 Po/IX/WOA-01 Wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu Wydział Ogólno-Administracyjny
01 Po/VI/GBR-02 Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe Gminne Biuro Reagowania
01 Po/VI/WNOŚ-01 Oddanie nieruchomości w trwały zarząd Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
01 Po/VI/WPG-01 Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
01 Po/VII/WF-01 Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wydział Finansowy
02 Po/IX/USC-02 Uznanie ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
02 Po/VI/GBR-03 Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Gminne Biuro Reagowania
02 Po/VI/WF-02 Wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej Wydział Finansowy
02 Po/VI/WPG-02 Wydawanie decyzji na lokalizację obiektów w pasie drogowym (reklamy, banery, obiekty, itp.) Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
02 Po/VII/WOA-02 Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Wydział Ogólno-Administracyjny
02 Po/VIII/WNOŚ-02 Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
03 Po/IX/USC-03 Zmiana imienia dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
03 Po/VI/WNOŚ-03 Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
03 Po/VI/WPG-03 Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
03 Po/VII/WF-03 Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie ewidencji podatkowej Wydział Finansowy
03 Po/VII/WOA-03 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Wydział Ogólno-Administracyjny
04 Po/IX/USC-04 Rejestracja małżeństwa zawartego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
04 Po/IX/WOA-04 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu) Wydział Ogólno-Administracyjny
04 Po/VI/WNOŚ-04 Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
04 Po/VII/WF-04 Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej Wydział Finansowy
04 Po/VII/WPG-04 Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
05 Po/IX/USC-05 Rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym Urząd Stanu Cywilnego
05 Po/VI/WF-05 Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników Wydział Finansowy
05 Po/VI/WNOŚ-05 Wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
05 Po/VI/WOA-05 Wpisanie do rejestru wyborów Wydział Ogólno-Administracyjny
05 Po/VII/WPG-05 Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
06 Po/IX/USC-06 Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
06 Po/VI/WF-06 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Wydział Finansowy
06 Po/VI/WNOŚ-06 Wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału geodezyjnego - postępowanie wszczęte z urzedu Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
06 Po/VII/WOA-06 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Wydział Ogólno-Administracyjny
06 Po/VII/WPG-06 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
07 Po/IX/USC-07 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
07 Po/IX/WNOŚ-07 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
07 Po/IX/WOA-07 Wydanie dowodu osobistego Wydział Ogólno-Administracyjny
07 Po/VI/WF-07 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej Wydział Finansowy
07 Po/VI/WPG-07 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
08 Po/IX/USC-08 Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca Urząd Stanu Cywilnego
08 Po/VI/WF-08 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji Wydział Finansowy
08 Po/VII/WNOŚ-08 Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje rolnicze Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
08 Po/VII/WOA-08 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Wydział Ogólno-Administracyjny
08 Po/VIII/WPG-08 Najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
09 Po/IX/WOA-09 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Wydział Ogólno-Administracyjny
09 Po/VI/USC-09 Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym Urząd Stanu Cywilnego
09 Po/VI/WF-09 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego - osoby fizyczne Wydział Finansowy
09 Po/VI/WPG-09 Wydawanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
09 Po/VII/WNOŚ-09 Wydanie zaświadczenia w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwo rolne Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
10 Po/IX/USC-10 Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
10 Po/IX/WOA-10 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wydział Ogólno-Administracyjny
10 Po/VI/WF-10 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego - osoby fizyczne Wydział Finansowy
10 Po/VI/WPG-10 Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
10 Po/VIII/WNOŚ-10 Kontynuacja umowy dzierżawy Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
11 Po/VI/USC-11 Sprostowanie aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
11 Po/VI/WF-11 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości - osoby fizyczne Wydział Finansowy
11 Po/VII/WOA-12 Wydawanie odpisu świadectwa pracy Wydział Ogólno-Administracyjny
11 Po/VIII/WNOŚ-11 Wydzierżawienie gruntu na okres do 3 lat Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
12 Po/VI/USC-12 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
12 Po/VI/WF-12 Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolnicy) Wydział Finansowy
12 Po/VI/WOA-13 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Gryfice Wydział Ogólno-Administracyjny
12 Po/VIII/WNOŚ-12 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
13 Po/VI/USC-13 Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
13 Po/VI/WF-13 Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) Wydział Finansowy
13 Po/VI/WNOŚ-13 Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
13 Po/VI/WOA-14 Wydawanie zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice Wydział Ogólno-Administracyjny
14 Po/IX/WF-16 Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Wydział Finansowy
14 Po/VI/WNOŚ-14 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
14 Po/VII/WOA-15 Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) Wydział Ogólno-Administracyjny
15 Po/IX/USC-15 Wydawanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
15 Po/VI/WOA-16 Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Gryfice Wydział Ogólno-Administracyjny
15 Po/VII/WNOŚ-15 Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
16 Po/IX/USC-16 Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju poza Unią Europejską Urząd Stanu Cywilnego
16 Po/VI/WOA-17 Wydanie zezwolenia na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta i gminy Gryfice Wydział Ogólno-Administracyjny
16 Po/VII/WNOŚ-16 Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
17 Po/IX/WF-17 Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej Wydział Finansowy
17 Po/VII/USC-17 Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
17 Po/VII/WNOŚ-17 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
18 Po/IX/USC-18 Uzyskanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego
18 Po/IX/WF-18 Podatek rolny os. prawne Wydział Finansowy
18 Po/IX/WOA-18 Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich Wydział Ogólno-Administracyjny
18 Po/VII/WNOŚ-18 Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
19 Po/IX/WF-19 Podatek leśny - osoby prawne Wydział Finansowy
19 Po/VII/WNOŚ-19 Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
20 Po/IX/WF-20 Podatek od środków transportowych Wydział Finansowy
20 Po/VIII/WNOŚ-20 Służebności drogowe Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
21 Po/IX/WF-21 Zgłoszenie powstania obowiązku wniesienia opłaty od posiadania psów Wydział Finansowy
21 Po/VIII/WNOŚ-21 Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
22 Po/VII/WNOŚ-22 Zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury technicznej Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
23 Po/VII/WNOŚ-23 Rozłożenie na raty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
24 Po/VII/WNOŚ-24 Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
25 Po/VII/WNOŚ-25 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci tych gruntów Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim Wydział Ogólno-Administracyjny
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Gryficach Wydział Ogólno-Administracyjny
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej