herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

16 Po/VII/WNOŚ-16 Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany wniosek,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał),
  • w przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

  • opłata za dokonanie wpisu – 50,00 zł,
  • opłata za zmianę wpisu – 25,00 zł,

Opłatę należy wnieść  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach  Bank Spółdzielczy w Gryficach  67 9376 0001 0000 0547 2001 0007 lub w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
Art. 64-73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji  o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.