Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

16 Po/VII/WNOŚ-16 Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał),
 • w przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 213 tel. 91-38-53-243, fax .91-38-53-207


Opłaty

 • opłata za dokonanie wpisu – 50,00 zł,
 • opłata za zmianę wpisu – 25,00 zł,

Opłatę należy wnieść  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach  Bank Spółdzielczy w Gryficach  67 9376 0001 0000 0547 2001 0007 lub w kasie Urzędu.


Termin i sposób załatwienia

Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.


Podstawa prawna

Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289.)
Art. 64-73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji  o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gryfice. Burmistrz Gryfic dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

aktualizacja: 15.11.2017 r.