Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

17 Po/VII/WNOŚ-17 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 213
tel. 91-38-53-243 fax. 91-38-53-207
e-mail: mlynarska@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, w przypadku gdy:

 • przekazanie informacji następuje ustnie lub

 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przekazane do wglądu w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne w sytuacji, gdy:

 • informacje wymagają wyszukania,

 • sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,

 • następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),

 • organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

- Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.
Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z pkt. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

- Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

- Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:

 • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,

 • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.

- Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

 • (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

 • (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

 • (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

 • (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

- Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

- Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

 

Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni.

Opłaty pobierane są:

 1. za zaliczeniem pocztowym – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest przekazywana za pośrednictwem poczty,

 2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach- Bank Spółdzielczy w Gryficach 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007 lub w kasie Urzędu – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.


Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach o których mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Art. 8 oraz 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Udostępnieniu, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, podlegają informacje dotyczące:

 • stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;

 • emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;

 • środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawnie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;

 • raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;

 • analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;

 • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać: stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 – emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

aktualizacja: 31.01.2020 r.