herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

09 Po/VI/WF-09 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego - osoby fizyczne

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Brak opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 t.j.).
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 t.j.).
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
Uchwała Nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4865).
Uchwała Nr XXX/277/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4750).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby fizyczne z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 t.j.) mogą dokonywać wpłat w gotówce:

- w banku lub na poczcie na rachunek Banku Spółdzielczego w Gryficach 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007
- w kasie Urzędu Miejskiego Pl. Zwycięstwa 37 pok. 119-120 w godz. 8.00-14.00

aktualizacja: 30.11.2017 r.