Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

09 Po/VI/WF-09 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego - osoby fizyczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dla gruntów rolnych nabytych do dnia 30 czerwca 2019 r.:
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego, w postaci pliku typu PDF
ZR-1 załącznik do informacji w sprawie podatku rolnego, w postaci pliku PDF

Dla gruntów rolnych nabytych po 1 lipca 2019 r.:
IR-1 Informacja o gruntach, w postaci pliku typu PDF
ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, w postaci pliku PDF
ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, w postaci pliku PDF
ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników, w postaci pliku PDF


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Brak opłaty.


Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256).
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
Uchwała Nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4865).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby fizyczne z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.) mogą dokonywać wpłat w gotówce:

- w banku lub na poczcie na rachunek Banku Spółdzielczego w Gryficach 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007
- w kasie Urzędu Miejskiego Pl. Zwycięstwa 37 pok. 119-120 w godz. 8.00-14.00

aktualizacja: 10.10.2019 r.