Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Gryficach

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę
przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.


Komórka organizacyjna

I. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. 913853-200, fax 913853-207, e-mail: urzad@gryfice.eu
Biuro Rady Miejskiej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel./fax 913853-216, e-mail: brm@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Brak.


Termin i sposób załatwienia

1. Skargi i wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
2. Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych powinny być załatwione najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo ich przekazania.
3. W razie niemożliwości załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, należy w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.


Podstawa prawna

1. Kodeks postępowania administracyjnego Dział VIII Skargi i wnioski (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
3. Zarządzenie Nr 1167/2010 Burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania ze skargami i wnioskami składanymi do Urzędu Miejskiego w Gryficach.
4. Zarządzenie Nr 588/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania ze skargami i wnioskami składanymi do Urzędu
Miejskiego w Gryficach.


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności (art. 229 KPA):
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia,
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
4. Skargi nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice przez:
• Burmistrza Gryfic w każdy czwartek w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 15.00 do 16.00 pok. 103, I piętro,
• Naczelników Wydziałów i pracowników Urzędu codziennie w godzinach pracy,
• Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00, pok. 210, II piętro

data aktualizacji: 04.02.2021 r.