herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

18 Po/IX/USC-18 Uzyskanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Gryficach osobiście lub telefonicznie. W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny.
Na podstawie zebranych dokumentów zostanie stworzony wniosek o nadanie odznaczenia oraz druki „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”, kierowane do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poniższe załączniki przeznaczone są dla Urzędu Stanu Cywilnego - INICJATORA w celu ułatwienia wszczęcia procedury odznaczeniowej:

Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pozycie Małżeńskie.pdf
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 21
tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211, fax 91-38-53-207
e-mail: wojda@urzad.gryfice.eu, markiewicz@urzad.gryfice.eu
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Wręczanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) oraz zastępcy tych osób, a także: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Urzędy Stanu Cywilnego, które zainicjowały wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, powinny w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym.

Jubilaci podpisują zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek, zarejestrowanych podczas uroczystości zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego na oficjalnej stronie Gminy Gryfice pod adresem: www.gryfice.eu. Wizerunek jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji o działaniach Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach i relacji z tej uroczystości przez Urząd Miejski w Gryficach.

Podstawa prawna

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z nadawaniem odznaczeń państwowych są:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 z późn. zm.),

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ochrona danych osobowych / RODO:

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

  • Podmiotem przetwarzającym dane jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w gminie – iod@urzad.gryfice.eu

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO, przenoszenia danych.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

  • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy o orderach i odznaczeniach, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

aktualizacja: 16.11.2018 r.