herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

19 Po/IX/USC-19 Uzyskanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Należy zgłosić się z dowodami osobistymi oraz skróconym odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie na podstawie tych dokumentów zostanie stworzony wniosek o nadanie odznaczenia oraz druki „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”, kierowane do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poniższe załączniki przeznaczone są dla Urzędu Stanu Cywilnego - INICJATORA w celu ułatwienia wszczęcia procedury odznaczeniowej:

Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pozycie Małżeńskie.pdf
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego – przynależny do miejsca zamieszkania Jubilatów: Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211 email: wojda@urzad.gryfice.eu, markiewicz@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania złożyć skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz przedstawić do wglądu dowody osobiste obojga Jubilatów.

Wręczanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) oraz zastępcy tych osób, a także: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Urzędy Stanu Cywilnego, które zainicjowały wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, powinny w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym.

Jubilaci podpisują zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek, zarejestrowanych podczas uroczystości zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego na oficjalnej stronie Gminy Gryfice pod adresem: www.gryfice.eu. Wizerunek jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji o działaniach Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach i relacji z tej uroczystości przez Urząd Miejski w Gryficach.

Podstawa prawna

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z nadawaniem odznaczeń państwowych są:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.),

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ochrona danych osobowych / RODO:

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

  • Podmiotem przetwarzającym dane jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w gminie – iod@urzad.gryfice.eu

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO, przenoszenia danych.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

  • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o zmianie imienia i nazwisk.

aktualizacja: 09.11.2018 r.