herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

13 Po/VI/WNOŚ-13 Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku Word
Pobierz wniosek w pliku Word

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym, zgoda współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością. 

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 213 tel. 91-38-53-243 fax. 91-38-53-207

 

Opłaty

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł od każdego stosunku prawnego zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044). Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z dnia 3 lipca 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1330).

 

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadkach wymagających uzgodnień w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142).
Art. 104 i art. 108 Ustawy z dnia 11 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Proszę podać we wniosku numer telefonu oraz określić godzinę, o której można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą – co może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.

aktualizacja: 23.08.2018 r.