herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

13 Po/VI/WNOŚ-13 Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym, zgoda współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością. 

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł od każdego stosunku prawnego zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

  • za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami – zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok, publikowanym corocznie w Monitorze Polskim,
  • za usunięcie drzew – w zależności od gatunku drzewa i obwodu pnia za każdy centymetr obwodu, zgodnie z tabelą opłat ogłoszoną w załączniku do cytowanego rozporządzenia,

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadkach wymagających uzgodnień w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).   
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Proszę podać we wniosku numer telefonu oraz określić godzinę, o której można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą – co może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.