herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/VIII/WNOŚ-10 Wydzierżawienie gruntu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz wniosek w pliku Word
mapa z oznaczeniem gruntu do wydzierżawienia.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 218 lub 214, tel. 91-38-53-204 lub 241 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin nie jest określony przepisami. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wszelkie spory w kwestii dzierżawy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

Dodatkowe informacje, uwagi

W sprawie wydzierżawienia gruntów na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony Rada Miejska w Gryficach podejmuje uchwałę. Stawki za dzierżawę gruntów zgodnie z obowiązującym w danym roku zarządzeniem Burmistrza Gryfic. Po określeniu dzierżawy w terenie, w drodze wizji lokalnej, sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę, który wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach na okres 21 dni, oraz informacja Burmistrza o wywieszonym wykazie ogłaszana w prasie lokalnej i na stronie internetowej, a następnie sporządzana jest umowa dzierżawy.

aktualizacja: 15.11.2017 r.