herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

09 Po/VI/WPG-09 Wydawanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy:
Pobierz wniosek w pliku Word
Pobierz wniosek w pliku PDF
lub wypełniony wniosek o zmianę decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Pobierz wniosek w pliku Word
Pobierz wniosek w pliku PDF

2. Załączniki:

 • wyrażona na piśmie zgoda stron na dokonanie zmiany (sprecyzowany zakres zmiany),
 • ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana).

Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej (symbol - WPG), Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 204, II piętro tel. 91-38-53-253 wew. 253 email: chruscielewska@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10,00 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach lub na konto bankowe nr konta 67 93760001 0000 0547 2001 0007 (z dopiskiem opłata skarbowa). Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od  doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, strony postępowania.

 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) jest obligatoryjne.

aktualizacja: 14.06.2018 r.