herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VIII/WPG-08 Najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy POBIERZ ;
Podanie o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 103 (podanie można napisać odręcznie w zbliżonej formie).

2. Deklaracja o warunkach mieszkaniowych POBIERZ;
Deklaracja o warunkach mieszkaniowych powinna być potwierdzona przez Zarządcę lub właściciela domu/mieszkania.

3. Deklaracja o wysokości dochodu POBIERZ;
Deklaracja o wysokości dochodu powinna obejmować ostatnie 3 pełne miesiące. Potwierdzeniem dochodów jest: zaświadczenie od pracodawcy, wydruki z konta, zaświadczenie z ZUS/KRUS, zaświadczenie z Opieki Społecznej o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłków, zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłków, zaświadczenie o pobieraniu alimentów. W przypadku braku udokumentowanych przychodów wnioskodawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o dochodach pod rygorem odpowiedzialności karnej.

4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości POBIERZ;
Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości – przez tytuł prawny do lokalu rozumiemy m. in. prawo własności, umowę najmu oraz podnajmu, umowę użyczenia w formie pisemnej lub ustnej. Przez pobliską miejscowość rozumiemy wszystkie miejscowości w powiecie gryfickim oraz powiatach graniczących.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego POBIERZ;
Oświadczenie o stanie majątkowym – dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego;

6. Oświadczenie o stanie zdrowia POBIERZ;
Oświadczenie o stanie zdrowia – dotyczy gł. niepełnosprawności mającej wpływ na decyzję mieszkaniową (np. niepełnosprawność fizyczna uniemożliwiająca samodzielnie poruszanie, głębokie upośledzenie wymagające opieki drugiej osoby). Oświadczenie powinno być poparte orzeczeniem odpowiedniej komisji lekarskiej.

7. Wniosek o przedłużenie najmu socjalnego (2 załączniki) POBIERZ część 1; POBIERZ część 2
Wniosek o przedłużenie najmu socjalnego – wniosek należy złożyć przed upływem terminu obowiązywania aktualnej umowy. Do wniosku należy złożyć komplet dokumentów jak przy składaniu wniosku o najem lokalu łącznie z podaniem o najem socjalny cz. 1 i 2.

8. Zasady punktowej kwalifikacji POBIERZ;

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 202
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej (symbol: WPG).
tel.: 91-385-32-52 wew. 252 fax 91-38-53-207, e-mail: radzewicz@urzad.gryfice.eu
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zależny od dostępności wolnych lokali.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1182, 1309).
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/362/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1521 z 2009 r.).

Tryb odwoławczy

Burmistrz Gryfic.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kryteria upoważniające do ubiegania się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice określa Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dostępna na stronie BIP Gryfice (odnośnik).

Kryterium dochodowe jest głównym czynnikiem decydującym o kwalifikacji na umowę na najem socjalny lub umowę na czas  nieokreślony, o czym decyduje w trakcie weryfikacji osoba rozpatrująca wniosek.
 

Aktualizacja: 21.11.2019 r.