herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

16 Po/VI/WOA-17 Wydanie zezwolenia na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta i gminy Gryfice

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym, pok. 230.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, Wydział Ogólno-Administracyjny,  pok. 230
tel. 91-38-53-218 wew. 218 fax. 91-38-53-207
e-mail: pozniak@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłat w terminach i wysokościach j/w przedsiębiorcy przysługuje dodatkowe 30 dni na dokonanie powyższych czynności wraz z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłat, o których mowa w art. 18 ust. 12a i ust. 12b ustawy.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z uwagi na brak wpłaty w terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe (kwota brutto).

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 181 ust. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Urzędzie Miejskim w Gryficach). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Gryficach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa ustawa z dnia 26 października 1982. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2018, poz. 2137).

aktualizacja: 14.12.2018 r.