Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

15 Po/VI/WOA-16 Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Gryfice

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
Załączniki: oryginał uprawnienia.

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu.doc
Pobierz wniosek w postaci pliku typu.pdf


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, Wydział Ogólno-Administracyjny,  pok. 230
tel. 91-38-53-218 wew. 218 fax. 91-38-53-207
e-mail: pozniak@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni w przypadku zawiadomienia o zrzeczeniu. Do 90 dni w przypadku postępowań wszczętych z urzędu.


Podstawa prawna

Art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu ww. uprawnienia stała się ostateczna.

aktualizacja: 14.12.2018 r.