herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

14 Po/VII/WOA-15 Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Wydział Ogólno-Administracyjny

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego   obiektem hotelarskim.
  • Informacja o spełnianiu minimalnych wymagań ustalonych dla rodzaju wnioskowanego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie.
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
  • Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 230 tel. 91-38-53-218 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Za zaświadczenie 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

Art. 38 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1553).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz.169 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 16.11.2017 r.