Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

13 Po/VI/WOA-14 Wydawanie zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie Gminy Gryfice - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym.

Załączniki:

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

 • cennik,

 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,

 • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Do wglądu:
Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, Wydział Ogólno-Administracyjny,  pok. 230
tel. 91-38-53-218 wew. 218 fax. 91-38-53-207
e-mail: pozniak@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia - wnoszona przed odbiorem dokumentu i wynosi:

Opłata w zł

Okres ważności zezwolenia

Obszar Gminy

do 1 roku

100

do 2 lat

150

do 3 lat

200

do 4 lat

250

do 5 lat

300

Opłata za czynności administracyjne w przypadku zmiany zezwolenia - w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o udzielenie zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia - w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 18 ust. 1 pkt 1, art.21 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust.1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019, poz. 58).

aktualizacja: 16.08.2019 r.