herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

13 Po/VI/WOA-14 Wydawanie zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie Gminy Gryfice - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym.

Załączniki:

  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

  • cennik,

  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,

  • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Do wglądu:
Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 230 tel. 91-38-53-218 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia - wnoszona przed odbiorem dokumentu i wynosi:

Opłata w zł

Okres ważności zezwolenia

Obszar Gminy

do 1 roku

100

do 2 lat

150

do 3 lat

200

do 4 lat

250

do 5 lat

300

Opłata za czynności administracyjne w przypadku zmiany zezwolenia - w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o udzielenie zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia - w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 1 pkt 1, art.21 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust.1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 16.11.2017 r.