Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

12 Po/VI/WOA-13 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Gryfice

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku typu.pdf
Pobierz wniosek w postaci pliku typu.doc

Pobierz załącznik w postaci pliku typu.pdf
Pobierz załącznik w postaci pliku typu.doc

Pobierz załącznik w postaci pliku typu.pdf
Pobierz załącznik w postaci pliku typu.doc

1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym, pok. 230.

2. Załączniki:

 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2140),
 • "oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców",
 • kserokopie ważnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 39j i 39k/39m ustawy o transporcie drogowym, potwierdzających, że wykonujący przewozy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania transportu drogowego taksówką, pracy na stanowisku kierowcy,
 • informację o pojeździe zawierająca następujące dane: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. Do okazania dowód rejestracyjny z wpisem TAXI,
 • kserokopia ważnego świadectwa legalizacji taksometru,
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu z licencji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wydania licencji.

3. Do wglądu:
Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, Wydział Ogólno-Administracyjny,  pok. 230
tel. 91-38-53-218 wew. 218 fax. 91-38-53-207
e-mail: pozniak@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji.
Za udzielenie licencji i wypisu z licencji pobiera się następujące opłaty:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł (+22 zł za każdy wypis)
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł (+27,50 zł za każdy wypis)
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł (+33 zł za każdy wypis).

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu pok. 120 w godz. 8.00-14.00 lub na konto Urzędu – Bank Spółdzielczy w Gryficach na numer: 67 93760001 0000 0547 2001 0007


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2463),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019, poz. 58).

aktualizacja: 02.03.2021 r.