herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

12 Po/VI/WOA-13 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Gryfice

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym, pok. 230.

2. Załączniki:

  • "Oświadczenie o niekaralności" - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

  • "Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców",

  • kserokopie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy,

  • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki

  • (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem),

  • kserokopia legalizacji taksometru,

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wydania licencji.

3. Do wglądu:
Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, Wydział Ogólno-Administracyjny,  pok. 230
tel. 91-38-53-218 wew. 218 fax. 91-38-53-207
e-mail: pozniak@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji.
Za udzielenie licencji na okres:
od 2 do 15 lat - 200 zł,
powyżej 15 do 30 lat - 250 zł,
powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % jak za udzielenie licencji.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

 

 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 14.12.2018 r.