Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/IX/WOA-10 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY:

 • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” POBIERZ lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” POBIERZ;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu.

Z WNIOSKIEM MOGĄ WYSTĄPIĆ:

 • Osoba zobowiązana do wymeldowania się.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Wydział Ogólno-Administracyjny, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 228 II piętro
tel. 91-38-53-220, fax 91-38-53-207
e-mail: pesel@urzad.gryfice.eu, aniola@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 • Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 • Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 • Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.
 • Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego POBIERZ). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót POBIERZ.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu POBIERZ.

aktualizacja: 04.02.2021 r.