herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/IX/WOA-10 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Pobierz wniosek w pliku PDF
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Pobierz wniosek w pliku PDF

Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego / (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

Do wglądu:

  • dowód osobisty lub paszport

  • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

  • W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 228 tel. 91-38-53-219, 91-38-53-220 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego: B.S.Gryfice 67 93760001 0000 0547 2001 0007

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).

Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późń. zm.).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570);

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu

aktualizacja: 2.01.2018 r.