herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/IX/WOA-10 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
• dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł).

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny.

Opłaty

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł,
• opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności wymeldowania – 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego w B.S. Gryfice 67 93760001 0000 0547 2001 0007

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa dnia 24 września 2010 r . o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 722 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1852 z późn. zm.).
Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.