herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

03 Po/IX/USC-03 Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o zmianie imienia (imion).
Do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców. 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: wojda@urzad.gryfice.eu, usc@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa: 11,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA). 

Podstawa prawna

Art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2064). 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Dodatkowe informacje, uwagi

Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).