herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/IX/WOA-04 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku PDF
Wypełniony formularz CEIDG -1.
Dowód osobisty (lub paszport do wglądu).

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 230 tel. 91-38-53-218 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak. Czynność Organu związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG -1 można także złożyć:

  1. W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
  2. Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
  3. Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na stronie CEIDG www.ceidg.gov.pl

aktualizacja: 16.11.2017 r.