Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/IX/WOA-04 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku PDF

1. Wypełniony formularz CEIDG -1

2. Dowód osobisty (lub paszport do wglądu)


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach - Wydział Ogólno-Administracyjny
Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice  
pok. 230 tel. 91-38-53-218 wew. 218 fax. 91-38-53-207
email: pozniak@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Brak.


Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEiDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 


Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649).


Tryb odwoławczy

Brak. Czynność Organu związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG -1 można także złożyć:

  1. W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

  2. Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

  3. Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na stronie CEiDG www.ceidg.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CEIDG

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii (dalej jako: „Minister”),

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: e-mail: iod@mpit.gov.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności.

gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.

d) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

e) Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

f) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie zasady ich publikowania w CEIDG.

h) Przekazywanie przez Ministra Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CEIDG może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

j) Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy.

k) Dane osobowe osób fizycznych składających wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy.

l) Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8.

aktualizacja: 27.03.2020 r.