herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/IX/WOA-04 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku PDF

1. Wypełniony formularz CEIDG -1

2. Dowód osobisty (lub paszport do wglądu)

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 230 tel. 91-38-53-218 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEiDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 647) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 649).

Tryb odwoławczy

Brak. Czynność Organu związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG -1 można także złożyć:

  1. W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

  2. Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

  3. Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na stronie CEiDG www.ceidg.gov.pl

 

aktualizacja: 11.07.2018 r.