herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

03 Po/VII/WOA-03 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym.

Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149)

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 230 tel. 91-38-53-218 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
   Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
   Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
   Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłat w terminach i wysokościach j/w przedsiębiorcy przysługuje dodatkowe 30 dni na dokonanie powyższych czynności wraz z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłat, o których mowa w art. 18 ust. 12a i ust. 12b ustawy.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z uwagi na brak wpłaty w terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe (kwota brutto).

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 18 ust. 5, ust. 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr LII/532/2018 z 12 lipca 2018 r.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Urzędzie Miejskim w Gryficach). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Gryficach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 23.08.2018 r.