Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/VII/WOA-02 Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym, pok. 230.

Załączniki:

 • zgodę organizatora imprezy,
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy).

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, Wydział Ogólno-Administracyjny,  pok. 230
tel. 91-38-53-218 wew. 218 fax. 91-38-53-207
e-mail: pozniak@urzad.gryfice.eu
 


Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń czyli:

 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137).


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa ustawa z dnia 26 października 1982. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2018, poz. 2137).

aktualizacja: 14.12.2018 r.