Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

17 Po/IX/WF-17 Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok. 115 tel. 91-38-53-231 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Złożenie formularza deklaracji oraz wpłata zadeklarowanego podatku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Podatek deklaracyjny - nie przysługuje tryb odwoławczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podatnicy zobowiązani są:

- do składania Burmistrzowi Gryfic właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej wg. ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

- odpowiedniego korygowania deklaracji w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od zaistnienia takiego zdarzenia,

- wpłacania obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ustawowym terminie,

- coroczne obowiązujące druki deklaracji, załączniki oraz Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek tego podatku i zakresu zwolnień na dany rok podatkowy są udostępnione na stronie BIP (www.bip.gminagryfice.pl).

aktualizacja: 12.05.2020 r.