herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

17 Po/IX/WF-17 Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Złożenie formularza deklaracji oraz wpłata zadeklarowanego podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Podatek deklaracyjny - nie przysługuje tryb odwoławczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podatnicy zobowiązani są:

do składania Burmistrzowi Gryfic właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej wg. ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

- odpowiedniego korygowania deklaracji w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od zaistnienia takiego zdarzenia,

wpłacania obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ustawowym terminie,

- coroczne obowiązujące druki deklaracji, załączniki oraz Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek tego podatku i zakresu zwolnień na dany rok podatkowy są udostępnione na stronie BIP (www.bip.gryfice.eu).