herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

14 Po/IX/WF-16 Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 

Do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* dołącza się:

  • Załącznik Nr 1 - dotyczy jednostek organizacyjnych i osób posiadajacych nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
  • W przypadku, gdy deklaracje składa współwłaściciel należy dołączyć wykaz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, w imieniu których składana jest deklaracja.

*Formularz (deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – będąca załącznikiem do Uchwały Nr XVII/152/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 1.12.2015 r., poz. 4866) przeznaczony jest dla wlaścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Z chwilą złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z niezbędnymi załącznikami następuje wprowadzenie danych podatnika i nieruchomości do ewidencji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określi, w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, burmistrz określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji odbywa się na bieżąco.
Deklaracje właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w następujących terminach:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości powstajacych odpadów komunalnych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.).
Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXI/393/2013 z dnia 4 .03.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1325).

Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach Nr XVII/152/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 1.12.2015 r., poz. 4866).

Tryb odwoławczy

 Nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1114).

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji wraz z załącznikami musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Format elektroniczny wzoru deklaracji określony jest w formacie danych XML.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także podmioty władające nieruchomością.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 lub przelewem na konto: B.S. Gryfice 67 93760001 0000 0547 2001 0007.

Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej i każdej nieruchomości jednorodzinnej jak również wielorodzinnej, jeżeli zarząd nie został wybrany należy złożyć odrębną deklarację.

Spółdzielnie mieszkaniowe składają jedną deklarację wraz z załącznikami, w których wskazują posiadane nieruchomości.