Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

14 Po/IX/WF-16 Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz deklarację w postaci pliku typu .pdf

Pobierz załącznik nr 1 do deklaracji w postaci pliku typu .pdf

Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkową usługę świadczoną przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w postaci pliku typu doc.

Do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* dołącza się:

Załącznik Nr 1 - dotyczy jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

*Formularz (deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – będący załącznikiem do Uchwały Nr IX/89/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3264) przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok. 212,120 tel. 91-38-53-269, 91-38-53-234 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji odbywa się na bieżąco.

Deklaracje właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w następujących terminach:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

  • w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Z chwilą złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z niezbędnymi załącznikami następuje wprowadzenie danych podatnika i nieruchomości do ewidencji.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz określi, w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, burmistrz określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.


Podstawa prawna

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/393/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1325).
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/451/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2786).
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/152/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4866).
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/281/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4753).
Uchwała Nr IX/89/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Tryb odwoławczy

 Nie przysługuje odwołanie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji wraz z załącznikami musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Format elektroniczny wzoru deklaracji określony jest w formacie danych XML.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 900 z późn. zm.).

Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
a także podmioty władające nieruchomością.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 lub przelewem na konto: B.S. Gryfice 67 93760001 0000 0547 2001 0007.

Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej i każdej nieruchomości jednorodzinnej jak również wielorodzinnej, jeżeli zarząd nie został wybrany należy złożyć odrębną deklarację.

Spółdzielnie mieszkaniowe składają jedną deklarację wraz z załącznikami, w których wskazują posiadane nieruchomości.

aktualizacja: 24.10.2019 r.