herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/IX/USC-02 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Dokumenty do wglądu:

 • dowody osobiste rodziców,
 • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gryficami

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211 
email: wojda@urzad.gryfice.eu, markiewicz@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA.

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 682).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym. 

Dodatkowe informacje, uwagi

Ochrona danych osobowych / RODO:

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

 • Podmiotem przetwarzającym dane jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w gminie – iod@urzad.gryfice.eu

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO, przenoszenia danych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o zmianie imienia i nazwisk.

aktualizacja: 13.06.2018 r.