herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/IX/USC-02 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Dokumenty do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gryficami

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: wojda@urzad.gryfice.eu, usc@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA.

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 682).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.