herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/VI/WF-10 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego - osoby fizyczne

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

Brak opłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.).
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
Uchwała Nr XVII/148/2015 z 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 1 grudnia 2015 r., poz. 4865).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby fizyczne z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 584 z późn. zm.) mogą dokonywać wpłat w gotówce:

  • w banku lub na poczcie na rachunek Banku Spółdzielczego w Gryficach 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007
  • w kasie Urzędu Miejskiego Pl. Zwycięstwa 37 pok. 119-120 w godz. 8.00-14.00