Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

06 Po/VI/WF-06 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów lub objęcia w trwałe zagospodarowanie Pobierz wniosek w pliku Word
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Pobierz wniosek w pliku Word
Oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy de minimis w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok złożenia wniosku Pobierz wniosek w pliku Word
Akt notarialny nabycia lub umowa dzierżawy.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, oświadczenie nabywcy, że zakupione grunty nie zostały nabyte od krewnego w linii prostej.


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Brak.


Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Ulga przysługuje na wniosek podatnika na grunty zakupione jak również nabyte w trwałe zagospodarowanie (min. 10 lat).

aktualizacja: 10.10.2019 r.