herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

15 Po/IX/USC-15 Sprowadzanie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy.

Załączniki: wypełniony "Formularz w sprawie sprowadzenia dokumentu stanu cywilnego z zagranicy" w 2 egzemplarzach.

Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sprowadzony dokument stanu cywilnego - wysokość opłat ustala Konsulat RP po nadesłaniu dokumentu stanu cywilnego (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA.

Podstawa prawna

Konwencja Wiedeńska o stosunkach Konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98). Konwencje Konsularne zawierane przez Polskę z poszczególnymi państwami. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz.U. z 1995 r. Nr 17, poz. 83 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.