herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

13 Po/VI/USC-13 Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku PDF
Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

Załączniki: Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.

Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość. 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego 39,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA).

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem USC w Gryficach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.