herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

12 Po/IX/USC-12 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia”.
Pobierz wniosek w pliku PDF
2. „Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa”.
Pobierz wniosek w pliku PDF
3. „Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu".
Pobierz wniosek w pliku PDF
Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
• w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,
3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

  • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
  •  za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
  • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
a) osoba, której akt dotyczy,
b) inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.