herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

12 Po/IX/USC-12 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia”.
Pobierz wniosek w pliku PDF
2. „Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa”.
Pobierz wniosek w pliku PDF
3. „Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu".
Pobierz wniosek w pliku PDF
Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
• w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,
3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211 
email: wojda@urzad.gryfice.eu, markiewicz@urzad.gryfice.eu

Opłaty

 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
 •  za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
a) osoba, której akt dotyczy,
b) inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Ochrona danych osobowych / RODO:

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

 • Podmiotem przetwarzającym dane jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w gminie – iod@urzad.gryfice.eu

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO, przenoszenia danych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o zmianie imienia i nazwisk.

aktualizacja: 13.06.2018 r.