herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

21 Po/IX/WF-21 Zgłoszenie powstania obowiązku wniesienia opłaty od posiadania psów

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie powstania obowiązku wniesienia opłaty od posiadania psów POBIERZ

Oświadczenie dot. zwolnienia POBIERZ

Zgłoszenie dotyczy wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty od posiadania psów POBIERZ

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Wydział Finansowy, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 120 (I piętro)
tel. 91-38-53-234 wew. 234, fax 91-38-53-207
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Opłaty

Wyjątki od obowiązku wnoszenia opłaty obejmują:

 - członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

 - osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

- osoby niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych -  z tytułu posiadania psa asystującego;

- osoby w  wieku powyżej 65 lat prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;

- osoby oraz instytucją posiadające psa w celu przeprowadzenia terapii z jego udziałem, tj. dogoterapii.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Złożenie osobiście w Urzędzie Miejskim w Gryficach wydział finansowy pok. 120 (I piętro)
tel. 91-38-53-234 we. 234 fax. 91-38-53-207

Przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Gryficach
ul. Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1170 ze zm.).
Uchwała Nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów.

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania do kasy w Urzędzie Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007 w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, za który opłata przypada. Wysokość stawki rocznej opłaty w kwocie 70 zł za jednego psa. Opłatę pobiera się w wysokości 50 % jeżeli obowiązek opłaty powstał w drugiej połowie roku.

Data aktualizacji: 17.01.2020 r.