herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

20 Po/IX/WF-20 Podatek od środków transportowych

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT – 1 POBIERZ
wraz z załącznikiem do deklaracji DT- 1A POBIERZ

Kopia Faktury lub umowy kupna-sprzedaży (oryginał do wglądu)

Kopia decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu – w przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu (oryginał do wglądu).

Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Komórka organizacyjna

Złożenie osobiście w Urzędzie Miejskim w Gryficach Wydział Finansowy pok. 120 (I piętro)

tel. 91-38-53-234 fax. 91-38-53-207

Przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Gryficach
ul. Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice 

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Deklaracje należy złożyć w terminie:

  • do 15 lutego roku podatkowego
  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczność uzasadniających powstanie/wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1170 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018  poz.2436 ze zm.).
Uchwała Nr XVII/146/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje, uwagi

Termin Płatności podatku:

  • do 15 lutego każdego roku
  • do 15 września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  •  po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – 1 rata;

- od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Data aktualizacji: 07.11.2019 r.