herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

18 Po/IX/WF-18 Podatek rolny os. prawne

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207

Przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Gryficach
ul. Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice 

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Deklaracje należy złożyć w terminie:

  • do 15 stycznia roku podatkowego
  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczność uzasadniających powstanie/wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256).
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
Uchwała Nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4865).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Tryb odwoławczy

Podatek deklaracyjny - nie przysługuje tryb odwoławczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podatnicy zobowiązani są:
- do składania Burmistrzowi Gryfic właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzonej wg. ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek

podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

- odpowiedniego korygowania deklaracji w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od zaistnienia takiego zdarzenia,

- wpłacania obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ustawowym terminie,

- coroczne obowiązujące druki deklaracji, załączniki oraz Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek tego podatku i zakresu zwolnień na dany rok podatkowy są udostępnione na stronie BIP (www.bip.gminagryfice.pl).

Data aktualizacji: 07.11.2019 r.