Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji


Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej (symbol - WPG), Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 204, II piętro tel. 91-38-53-253 wew. 253 email: chruscielewska@urzad.gryfice.eu


Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) płatna z chwilą złożenia wniosku, dowód zapłaty należy dołączyć do składanego wniosku:
- 17 zł;
- 17 zł w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa;


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa § 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) jest obligatoryjne.

 

aktualizacja: 14.06.2018 r.