herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

09 Po/IX/USC-09 Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Do wglądu: sentencja wyroku sądu, dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
email: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • Wniosek z oświadczeniem o powrocie do nazwiska - 11,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.