Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/VI/GBR-03 Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w pliku PDF

1) Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Druk wniosku do pobrania w Gminnym Biurze Reagowania II piętro pok. 225.

2) Załączniki (w zależności od sytuacji):

 • oryginał zaświadczenia o odbywaniu służby wojskowej (w przypadku żołnierza),

 • oryginał karty powołania do służby wojskowej (w przypadku osoby, której wydano kartę powołania do odbycia służby wojskowej),

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (oryginał),

 • zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pracy,

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub jego braku),

 • oświadczenie członka rodziny o braku dochodu (w przypadku braku własnych źródeł utrzymania),

 • dowód osobisty członka rodziny (do wglądu / kserokopia).


Komórka organizacyjna

Gminne Biuro Reagowania, pokój nr 225, II piętro
cielesz@urzad.gryfice.eu, tel. 91-385-32-58, 91-385-32-57, fax. 91-385-32-07


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Gryficach, sekretariat Burmistrza Gryfic, I piętro pokój 103.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu (żona, dzieci, rodzice oraz osoby względem, których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny) uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej.


Podstawa prawna

Art. 127 ust. 1 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji Burmistrza Gryfic przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

1) Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
- żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,
- poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet)

2) Przyjmowane są podania od poborowych oraz żołnierzy mających w Gryficach miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.

3) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Gminnym Biurze Reagowania pok. 225.