herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

17 Po/IX/USC-17 Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju poza Unią Europejską

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.

Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) - w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pokój nr 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew.210, 211.
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 11,00 zł,
- za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 155) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2064).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

 • Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

 • Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony:

 1. osoba mieszkająca za granicą składa wniosek w:
  Sądzie Okręgowym w Warszawie
  VII Wydział Cywilny Rejestrowy
  al. Solidarności 127
  00-898 Warszawa

 2. osoba mieszkająca w Szczecinie składa wniosek w:
  Sądzie Okręgowym w Szczecinie
  I Wydział Cywilny
  ul. Piotra Skargi 19