Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

20 Po/VIII/WNOŚ-20 Służebności drogowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) Wniosek Pobierz wniosek w pliku Word
2) Załączniki: 1 egzemplarz odbitki z mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami wnioskowanej służebności oraz określoną w [m2] powierzchnią tej służebności; odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz, której ma być ustanowiona służebność.


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242, fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z KPA nie mają zastosowania.


Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
Art. 145 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Sprawa kończy się aktem notarialnym bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku. Koszty aktu notarialnego ponosi wnioskodawca.