herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

20 Po/VIII/WNOŚ-20 Służebności drogowe

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Załączniki: 
  1. 1 egzemplarz odbitki z mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami wnioskowanej służebności oraz określoną w [m2] powierzchnią tej służebności,
  2. odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz, której ma być ustanowiona służebność.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z KPA nie mają zastosowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.),
Art. 145 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
Sprawa kończy się aktem notarialnym bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku. Koszty aktu notarialnego ponosi wnioskodawca.