herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

23 Po/VII/WNOŚ-23 Rozłożenie na raty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. wniosek
 2. załączniki:
- osoby fizyczne:
 • rozliczenie roczne (PIT),
 • określenie dochodu na jednego członka rodziny,
 • numer NIP
- osoby prawne:
 • forma pomocy wraz z przeznaczeniem,
 • pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,
 • wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,
 • formę prawno- organizacyjną przedsiębiorcy,
 • aktualny bilans,
 • aktualne sprawozdanie finansowe,
 • oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:

* podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
* formy pomocy,
* tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
* wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
* oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy  publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaległe w dniu wejścia w życie ustawy zobowiązania osób prawnych lub fizycznych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub należności z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali mogą być rozłożone na nieoprocentowane raty roczne płatne przez okres do 10 lat, a odsetki od tych należności mogą być umorzone. Rozłożenia na raty oraz umorzenia odsetek dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, o ile jest to uzasadnione sytuacją finansową tych osób prawnych lub fizycznych.
Zaległe w dniu wejścia w życie ustawy zobowiązania jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za zarząd nieruchomości oraz odsetki od tych należności umarza się, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową tych jednostek.