Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

23 Po/VII/WNOŚ-23 Rozłożenie na raty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

a) wniosek Pobierz wniosek w pliku Word

b) załączniki:

- osoby fizyczne:

 • rozliczenie roczne (PIT),

 • określenie dochodu na jednego członka rodziny,

 • numer NIP

- osoby prawne:

 • forma pomocy wraz z przeznaczeniem,

 • pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • numer identyfikacyjny REGON,

 • oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,

 • wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,

 • formę prawno- organizacyjną przedsiębiorcy,

 • aktualny bilans,

 • aktualne sprawozdanie finansowe,

 • oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  * podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
  * formy pomocy,
  * tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
  * wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
  * oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok.215 tel. 91-38-53-242, fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaległe w dniu wejścia w życie ustawy zobowiązania osób prawnych lub fizycznych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub należności z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali mogą być rozłożone na nieoprocentowane raty roczne płatne przez okres do 10 lat, a odsetki od tych należności mogą być umorzone. Rozłożenia na raty oraz umorzenia odsetek dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, o ile jest to uzasadnione sytuacją finansową tych osób prawnych lub fizycznych.

Zaległe w dniu wejścia w życie ustawy zobowiązania jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za zarząd nieruchomości oraz odsetki od tych należności umarza się, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową tych jednostek.

aktualizacja: 15.11.2017 r.