herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

21 Po/VIII/WNOŚ-21 Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek
- załączniki (dot. osób fizycznych):

oświadczenie - składają wnioskodawcy, którzy użytkują nieruchomości zabudowane budynkami przedwojennymi,

opinia stwierdzająca zrealizowanie min. stanu surowego zamkniętego dla indywidualnego budownictwa jednorodzinnego lub zakończenie procesu inwestycyjnego dla pozostałego budownictwa (wydaje Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej na podstawie oświadczenia kierownika budowy) - składają wnioskodawcy, którzy użytkują nieruchomości zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę,

opinia o zgodności zainwestowania z wydanym pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym planem realizacyjnym bądź wydaną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie w przypadkach gdy oddanie obiektu do eksploatacji nastąpiło po 1 stycznia 1995 roku (wydaje Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej),

odpis z księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.