herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

19 Po/VII/WNOŚ-19 Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

a) Wniosek
b) Załączniki:
osoby fizyczne:

 • rozliczenie roczne (PIT),
 • określenie dochodu na jednego członka rodziny,
 • numer NIP

osoby prawne:

 • forma pomocy wraz z przeznaczeniem,
 • pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,
 • wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,
 • formę prawno - organizacyjną przedsiębiorcy,
 • aktualny bilans,
 • aktualne sprawozdanie finansowe,
 • oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:

* podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
* formy pomocy,
* tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
* wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
* oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 518).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r .w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz    sektora finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o przesunięcie terminu należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty rocznej.
Termin zapłaty przesuniętej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.