Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

19 Po/VII/WNOŚ-19 Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

a) Wniosek Pobierz wniosek w pliku Word

b) Załączniki:

osoby fizyczne:

 • rozliczenie roczne (PIT),

 • określenie dochodu na jednego członka rodziny,

 • numer NIP

osoby prawne:

 • forma pomocy wraz z przeznaczeniem,

 • pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • numer identyfikacyjny REGON,

 • oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,

 • wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,

 • formę prawno - organizacyjną przedsiębiorcy,

 • aktualny bilans,

 • aktualne sprawozdanie finansowe,

 • oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  * podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
  * formy pomocy,
  * tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
  * wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
  * oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242, fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r .w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o przesunięcie terminu należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty rocznej.
Termin zapłaty przesuniętej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

aktualizacja: 15.11.2017 r.