herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

18 Po/VII/WNOŚ-18 Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

a) Wniosek  Pobierz wniosek w pliku Word
b) Załączniki (dot. osób fizycznych):

  • zaświadczenie o zarobkach za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona lub odcinek renty, emerytury,
  • zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych),
  • zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok.215 tel. 91-38-53-242, fax. 91-38-53-207

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 73 ust. 4, art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Termin składania oświadczeń - do 31 marca (roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata).

Od 1 stycznia 1998 r. przysługują następujące bonifikaty:

  • opłatę roczną obniża się o 50% jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków,

  • osobom fizycznym zobowiązanym do wniesienia opłat, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, udzielana będzie bonifikata 50% od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

aktualizacja: 15.11.2017 r.