herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

15 Po/VII/WNOŚ-15 Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek pobierz druk wniosku o zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 213 tel. 91-38-53-243 fax. 91-38-53-207

 

Opłaty

  • Pełnomocnictwo – 17,00 zł

  • Od wydanej decyzji - 107,00 zł

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach Bank Spółdzielczy w Gryficach 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007 lub w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 104 § 1, art. 107 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017 poz. 1257 ),

Art. 7 ust.1 pkt. 2 i ust.6 oraz art.9 ust.1, 1aa i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U z 2017 r. poz. 1289 ),

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty załączone do wniosku mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełnić wymagania określone w :

Uchwale Nr XXXIX/470/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

aktualizacja: 15.11.2017 r.