herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

14 Po/VI/WNOŚ-14 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany wniosek Pobierz wniosek w pliku Word

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

  • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 213 tel. 91-38-53-243 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Opłata skarbowa – 205,00 zł za wydanie decyzji
Pełnomocnictwo – 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz.1257).

Podstawa prawna

Art. 59 ust. 1 i 2 oraz 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opinie od organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Opinie powyższą organy opiniujące wydają w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ toczący postępowanie wydaje w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Uzgodnienia decyzji środowiskowej w formie postanowienia w trybie art. 106 KPA, od organu wymienionego w art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz opinie organu wymienionego w art. 77 ust. 1 pkt 2. ww. ustawy wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów do uzgodnień.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych na uzyskanie stosownych opinii, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 64 ust. 4 ww. Ustawy).

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

  1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

  2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Przedsięwzięcia mogące znacząco (zawsze i potencjalnie) oddziaływać na środowisko wymienione zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71).

aktualizacja: 15.11.2017 r.