Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

12 Po/VIII/WNOŚ-12 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • dowód wpłaty wadium
  • dokument tożsamości
  • inne dokumenty wynikające z treści ogłoszenia o przetargu

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 214 tel. 91-38-53-241 fax 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Termin nie jest określony przepisami. Postępowanie prowadzone jest w trybie cywilnoprawnym.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach Nr VI/75/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 72 poz. 1157).

 


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu wymaga zgody Rady Miejskiej w Gryficach w drodze uchwały.

Zainteresowani, którzy złożyli wniosek o nabycie nieruchomości Gminy Gryfice w drodze przetargowej są powiadamiani o terminie i miejscu przetargu na daną nieruchomość.

W wstępnym przygotowywaniu nieruchomości do przetargu zlecane jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej, następnie sporządzenie operatu szacunkowego zlecane rzeczoznawcy majątkowemu (wyłonionemu w trybie zamówień publicznych) i określenie ceny wywoławczej w drodze Zarządzenia Burmistrza Gryfic. Po opracowaniu powyższej dokumentacji sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu oraz informacja Burmistrza o wywieszonym wykazie ogłaszana w prasie lokalnej i na stronie internetowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

Następnie przygotowywane jest ogłoszenie o przetargu na daną nieruchomość, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz na stronie internetowej i wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie:

- ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro,

- codziennej ogólnokrajowej, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro,

- codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie, pierwszy raz co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, drugi raz co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro,

W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w sposób, w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Cenę za sprzedawaną nieruchomość wylicytowaną w drodze przetargu nabywca uiszcza jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

aktualizacja: 14.11.2017 r.