herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

11 Po/VIII/WNOŚ-11 Wydzierżawienie gruntu na okres do 3 lat

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek
- mapa z oznaczeniem gruntu do wydzierżawienia

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin nie jest określony przepisami. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Tryb odwoławczy

Wszelkie spory w kwestii dzierżawy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Po określeniu dzierżawy w terenie, w drodze wizji lokalnej, sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę, który wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach na okres 21 dni, oraz informacja Burmistrza o wywieszonym wykazie ogłaszana w prasie lokalnej i na stronie internetowej, a następnie sporządzana jest umowa dzierżawy.

Stawki za dzierżawę gruntów zgodnie z obowiązującym w danym roku zarządzeniem Burmistrza Gryfic.