herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/VIII/WNOŚ-10 Kontynuacja umowy dzierżawy

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 214 II piętro
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
tel. 91-38-53-241 wew. 241 fax 91-38-53-207
e-mail: zolnowska@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin nie jest określony przepisami. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 740 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wszelkie spory w kwestii dzierżawy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

Dodatkowe informacje, uwagi

W sprawie wydzierżawienia gruntów na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony Rada Miejska w Gryficach podejmuje uchwałę. Stawki za dzierżawę gruntów zgodnie z obowiązującym w danym roku zarządzeniem Burmistrza Gryfic. Po określeniu dzierżawy w terenie, w drodze wizji lokalnej, sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę, który wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach na okres 21 dni, oraz informacja Burmistrza o wywieszonym wykazie ogłaszana w prasie lokalnej i na stronie internetowej, a następnie sporządzana jest umowa dzierżawy.

aktualizacja: 20.01.2021 r.