herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

06 Po/VI/WNOŚ-06 Wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału geodezyjnego - postępowanie wszczęte z urzedu

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

​Wniosek

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Brak opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Na podstawie Uchwały Nr XII/141/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału – ustala się stawkę w wysokości: 20 % różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne; 7 % różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla pozostałych nieruchomości.