Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/VI/WNOŚ-04 Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości

 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział nieruchomości

 • wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów realizowanych w oparciu o art. 95 ustawy

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości

 • wykaz zmian gruntowych

 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW

 • mapa z projektem podziału


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od złożenia wniosku i do 30 dni od złożenia dokumentacji geodezyjnej przez geodetę.


Podstawa prawna

Art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 2147 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli wymagane jest wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, dokumenty (przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wymienione w pkt. 3.6-3.9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii.

aktualizacja: 15.11.2017 r.