herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/VI/WNOŚ-04 Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział nieruchomości,
  • wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów realizowanych w oparciu o art. 95 ustawy,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW,
  • mapa z projektem podziału.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od złożenia wniosku i do 30 dni od złożenia dokumentacji geodezyjnej przez geodetę.

Podstawa prawna

Art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli wymagane jest wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, dokumenty (przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wymienione w pkt. 3.6-3.9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii.