Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

03 Po/VI/WNOŚ-03 Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Aktualny odpis z KRS (gdy wnioskodawcą jest osoba prawna)
  • Aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Za wydanie decyzji -10,00 zł (do uiszczenia 1 opłaty zobowiązane są solidarnie wszystkie osoby składające wniosek o wydanie tej decyzji).


Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.


Podstawa prawna

Art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić:

- osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,

- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

aktualizacja: 15.11.2017 r.