herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

03 Po/VI/WNOŚ-03 Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek
Aktualny odpis z KRS (gdy wnioskodawcą jest osoba prawna)
Aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Za wydanie decyzji - 10,00 zł (do uiszczenia 1 opłaty zobowiązane są solidarnie wszystkie osoby składające wniosek o wydanie tej decyzji).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

Art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić:

  • osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,
  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.