Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/VIII/WNOŚ-02 Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek potwierdzony przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Gryficach przy ul. Wiejskiej 8.

Zaświadczenie wydane przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gryficach o braku zaległości czynszowych w miesiącu sprzedaży najmowanej nieruchomości. 


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 216 tel. 91-38-53-244 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Rozpoczęcie procedury następuje po złożeniu wniosku. Termin uzależniony jest od posiadanej dokumentacji dla nieruchomości oraz od nabywcy, który przed umową uiści należną kwotę i przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w uzgodnionym terminie.


Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach Nr VI/75/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 72 poz. 1157).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Po złożeniu wniosku potwierdzonego przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pierwszym etapem postępowania jest zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu (wyłonionemu w trybie zamówień publicznych) wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości rynkowej nieruchomości.

a) Do sporządzenia operatu szacunkowego niezbędny jest szkic inwentaryzacyjny nieruchomości, który w przypadku jego braku w posiadanej dokumentacji tutejszego wydziału zlecany jest do wykonania Gryfickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na kopii złożonego w sprawie wniosku.

b) Wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego poprzedzone jest koniecznym pomiarem przedmiotowej nieruchomości. W przypadku pierwszej sprzedaży w budynku komunalnym przeprowadzana jest inwentaryzacja całego budynku, poprzedzona wyborem wykonawcy w trybie zamówień publicznych.

c) Wykonany szkic inwentaryzacyjny jest załącznikiem wniosku składanego do Starostwa Powiatowego Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Gryficach o wydanie zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu (art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali), które jest niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

2. Po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, drugim etapem jest przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 21 dni oraz ogłoszenie w parsie lokalnej i na stronie internetowej informacji Burmistrza o wywieszonym wykazie. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

3. Po upływie ww. terminów w trzecim etapie sporządzany jest protokół rokowań będący podstawą do zawarcia aktu notarialnego.

4. W końcowym etapie przygotowana dokumentacja jest przekazywana do kancelarii notarialnej, celem sporządzenia aktu notarialnego. Należność za nabywany lokal musi znajdować się na rachunku Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto nabywca zobowiązany jest dostarczyć przed umową notarialną zaświadczenie z Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryficach ul. Wiejska 8, o braku zaległości czynszowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach Nr VI/75/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 72 poz. 1157) prawo do bezprzetargowego nabycia przysługuje najemcy:

- który użytkował lokal mieszkalny z zasobów komunalnych gminy Gryfice przez okres nie krótszy niż 3 lata, a umowa najmu zawarta została na czas nieokreślony,

- którego umowa najmu nie znajduje się w okresie wypowiedzenia jak również nie jest prowadzone postępowanie o rozwiązanie umowy najmu,

- który wywiązuje się ze zobowiązań pieniężnych wobec Gminy i nie posiada w tym zakresie zaległości.

W przypadku, gdy prawo najmu należy do kilku osób, przy zawarciu aktu notarialnego wymagana jest obecność wszystkich uprawnionych lub ich reprezentantów posiadających pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku małżeństw konieczna jest obecność obojga małżonków, także w sytuacji, gdy najem uzyskało jedno z nich przed zawarciem związku małżeńskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca w ciągu 5 lat licząc od dnia nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego, zbędzie lub wykorzysta lokal na inne cele niż mieszkalne zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Powyższe nie dotyczy:

- zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,

- sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,

- zbycia na rzecz osoby bliskiej z zastrzeżeniem, że żądanie zwrotu umorzonej należności po jej waloryzacji stosowane będzie odpowiednio do osoby bliskiej, która zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Burmistrz Gryfic za zgodą Rady Miejskiej w Gryficach, może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty w innych przypadkach niż określonych powyżej.

aktualizacja: 23.08.2018 r.