herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/VI/WNOŚ-01 Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek

- wypis i wyrys dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (dokument wydawany jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach, ul. Dworcowa 23).

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782).

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi:

- za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1 % ceny;

- za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 oraz w art. 60 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 0,3 % ceny;

- za pozostałe nieruchomości - 1 % ceny.

Publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, zakłady kształcenianauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego zajętych na działalność oświatową na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty.

Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty przyrody.